Tôi rất thích những bộ phim có lời thoại sâu sắc. Mặc dù mọi người đa phần đều cho rằng xem phim không có gì hơn một thói tiêu khiển tầm thường, tôi, ngược lại, tin rằng phim có thể dạy cho ta nhiều điều hay ho và khiến ta phải trầm ngâm nghĩ ngợi. 

Hôm nay, tôi gửi tới bạn bản danh sách 20 trích dẫn tâm đắc nhất mà tôi thu lụm được trong hành trình cày phim của mình. Hãy xem bạn biết được bao nhiêu câu trong này nhé! 

#1. “Oh yes, the past can hurt. But, you can either run from it or learn from it.”

Tạm dịch: “Đúng rồi, quá khứ khiến ta đau nhói. Nhưng hoặc bạn có thể chạy trốn khỏi nó, hoặc trưởng thành từ nó.” 

— Rafiki, The Lion King (1994)  

#2. “My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.”

Tạm dịch: “Mẹ tôi luôn nói cuộc đời này giống như một hộp sôcôla vậy. Ta không bao giờ biết mình sẽ nhận được gì.” 

— Forrest Gump, Forrest Gump (1994) 

#3. “Don’t let anyone ever make you feel like you don’t deserve what you want.” 

Tạm dịch: “Đừng để bất cứ ai khiến bạn cảm thấy bản thân không xứng đáng với những gì mình muốn.” 

— Patrick Verona, 10 Things I Hate About You (1999)  

#4. “Just because someone stumbles and loses their path, doesn’t mean they can’t be saved.” 

Tạm dịch: “Chỉ vì ai đó vấp ngã và lạc đường, không có nghĩa là họ sẽ lạc lối mãi mãi.” 

— Giáo sư X, X-Men: Days Of Future Past (2014) 

#5. “Some people can’t believe in themselves until someone else believes in them first.”

Tạm dịch: “Một vài người không thể tự tin vào bản thân họ cho tới khi ai đó đặt niềm tin vào họ trước.” 

— Robin Williams, Good Will Hunting (1999)

#6. “Every man dies, but not every man really lives.”

Tạm dịch: “Tất cả mọi người đều sẽ chết, nhưng không phải ai cũng thực sự sống.” 

— William Wallace, Braveheart (1995) 

#7. “Everything is possible, even the impossible.”

Tạm dịch: “Tất cả mọi thứ đều có thể, kể cả những điều không thể.” 

— Mary Poppins, Mary Poppins (1964) 

#8. “There’s no place like home.”

Tạm dịch: “Không đâu bằng nhà mình cả.”

— Dorothy, The Wizard Of Oz (1939)

#9. “Why do we fall, sir? So that we can learn to pick ourselves up.” 

Tạm dịch: “Tại sao chúng ta lại vấp ngã, thưa ngài? Là để chúng ta có thể học cách tự đứng dậy.” 

— Alfred, Batman Begins (2005) 

#10. “Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it.”

Tạm dịch: “Cuộc sống diễn ra quá nhanh. Nếu thỉnh thoảng bạn không dừng lại và nhìn ngắm xung quanh, bạn có thể bỏ lỡ nó.” 

— Ferris Bueller, Ferris Bueller's Day Off (1986)

#11. “You only live once? False! You live everyday. You only die once.” 

Tạm dịch: “Bạn chỉ sống một lần thôi à? Sai rồi. Ngày nào bạn cũng sống đấy thôi, chỉ có chết là một lần.” 

— Dwight Schrute, The Office (2005-2013)

#12. “The key to immortality is first living a life worth remembering.”

Tạm dịch: “Chìa khóa của sự bất tử trước hết là sống một cuộc đời đáng nhớ.” 

— Lý Tiểu Long, Dragon: The Bruce Lee Story (1993) 

#13. “Life ain't about how hard you can hit, it's about how hard you can GET hit and keep moving forward.”

Tạm dịch: “Vấn đề không phải là bạn có thể đánh mạnh tới mức nào, mà là bạn có thể BỊ đánh mạnh tới mức nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.” 

— Rocky Balboa, Rocky (1976)

#14. “Do. Or do not. There’s no try.” 

Tạm dịch: “Làm hoặc không làm. Không có thử.” 

— Yoda, Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (1980)

#15. “Life is pain, Highness. Anyone who says differently is selling something.”

Tạm dịch: “Cuộc sống là nỗi đau, Công Chúa. Bất cứ ai nói khác đi đều đang bán thứ gì đó.” 

— The Dread Pirate Roberts, The Princess Bride (1987) 

#16. “Ernest Hemingway once wrote, ‘The world is a fine place and worth fighting for.’ I agree with the second part.”

Tạm dịch: Ernest Hemingway đã từng viết ‘Thế giới là một nơi tốt đẹp và đáng để đấu tranh.’ Tôi đồng ý với vế thứ hai.” 

— William Somerset, Se7en (1995) 

#17. “Remember, Red, hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies.”

Tạm dịch: “Nhớ lấy, Red, hy vọng là tốt đẹp, nếu không muốn nói là tốt đẹp nhất, và không điều tốt đẹp nào có thể lụi tàn cả.” 

— Andy Dufresne, The Shawshank Redemption (1994) 

#18. “I'm no writer; but if I were, it seems to me I'd wanna poke my head up every once in a while and take a look around, see what's going on. It's life, Jake. You can miss it if you don't open your eyes.”

Tạm dịch: “Tôi không phải là nhà văn; nhưng giả sử tôi có là đi, có vẻ như thi thoảng tôi lại muốn ngóc đầu lên và nhìn ngó xung quanh xem chuyện gì đang diễn ra. Đó là cuộc sống, Jake ạ! Bạn có thể bỏ lỡ nó nếu bạn không mở mắt ra.” 

— Captain Sisko, Star Trek: Deep Space Nine (1993) 

#19. “There's a difference between knowing the path and walking the path.”

Tạm dịch: “Có sự khác biệt giữa việc biết đường và đang bước đi trên con đường đó.” 

— Morpheus, The Matrix (1999)

#20. “Sometimes you're flush and sometimes you're bust, and when you're up, it's never as good as it seems, and when you're down, you never think you'll be up again, but life goes on.”

Tạm dịch: “Đôi khi bạn thất vọng, đôi khi bạn phá sản, và khi bạn đứng lên, mọi chuyện không bao giờ tốt đẹp như bạn tưởng, và khi bạn đứng dậy, bạn chẳng bao giờ tin mình sẽ đứng dậy lần nữa, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn.” 

— Fred Jung, Blow (2001) 

>>> Đọc thêm: 10 Bộ Phim Truyền Cảm Hứng Dạy Bạn Cách Trân Trọng Cuộc Sống